C’è una cifra minima di Elrond (EGLD) da mettere in staking nell’app per smartphone Maiar?

Sì, c’è una cifra minima di EGLD (Elrond) per lo staking nell’app per smartphone Maiar. La cifra minima è di 1 EGLD.